všetky novinkyNovinky


Daň z príjmov

 

  • Schválené znenie novely z 23.11.2016 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákonov č. 43/2004 Z. z., 177/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 538/2004 Z. z., 539/2004 Z. z., 659/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 314/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 688/2006 Z. z., 76/2007 Z. z., 209/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 168/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 563/2008 Z. z., 567/2008 Z. z., 60/2009 Z. z.,184/2009 Z. z, 185/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 374/2010 Z. z., 548/2010 Z. z., 129/2011 Z. z., 231/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 548/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 188/2012 Z. z., 189/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 288/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 70/2013 Z. z., 135/2013 Z. z., 318/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 180/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 371/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 62/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 361/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 389/2015 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.1.2017), 437/2015 Z. z., 440/2015 Z. z.
  • Úplné znenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení č. 465/2008 Z. z., 504/2009 Z. z., 494/2010 Z. z., 331/2011 Z. z., 440/2012 Z. z., 361/2013 Z. z., 218/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 35/2015 Z. z., 130/2015 Z.z., 359/2015 Z. z.
  • Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

 

Prehľad platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku

Zmluvný štát
Kód štátu Nadobudnutie platnosti Zbierka zákonov
Austrália AU 22.12.1999 157/2000
Belgické kráľovstvo BE 13.6.2000 92/2007
Bieloruská republika BY 5.7.2000 112/2001
Bosna a Hercegovina BA 17.4.1983 99/1983
Brazílska federatívna republika BR 14.11.1990 200/1991
Bulharská republika BG 2.5.2001 287/2001
Cyperská republika CY 30.12.1980 30/1981
Česká republika CZ 14.7.2003 238/2003
Čínska ľudová republika 3) CN 23.12.1987 41/1988
Čínska ľudová republika (Taiwan)
TW 24.9.2011 FS 9/2011
Dánske kráľovstvo EK 27.12.1982 53/1983
Estónska republika EE 29.3.2006 383/2006
Fínska republika
FI 6.5.2000 207/2001
Francúzska republika
FR 25.1.1975 73/1975
Grécka republika
GR 23.5.1989 98/1989
Gruzínsko GE 29.7.2012 201/2012
Holandské kráľovstvo NL 5.11.1974
19.12.1996
1.12.2010
138/1974
199/1997 (protokol)
450/2010 (protokol)
Chorvátska republika
HR 14.11.1996 220/1997
India IN 13.3.1987 77/1987
Indonézska republika
ID 30.1.2001 12/2002
Írsko IE 30.12.1999 365/2000
Islandská republika
IS 19.6.2003 225/2003
Izrael IL 23.5.2000 327/2000
Japonsko JP 25.11.1978 46/1979
Juhoafrická republika
ZA 30.6.1999 39/2001
Kanada CA 18.12.2001 96/2007
Kazachšská republika
KZ 28.7.2008 257/2008
Kórejská republika
KR 8.7.2003 244/2003
Kuvajt
- 21.4.2014 93/2014
Litovská republika
LT 16.12.2002 756/2012
Lotyšská republika
LV
12.6.2000 317/2000
Luxemburské veľkovojvodstvo
LU
30.12.1992 227/1993
Macedónska republika
MK
27.4.2010 153/2010
Maďarská republika
HU
21.12.1995 80/1996
Malta MT
20.8.2000 318/2000
Moldavská republika
MD 17.9.2006 514/2006
Mongolská ľudová republika (FO) 4)
MN 1.1.1979 30/1979
Mongolská ľudová republika (PO) 4)
MN 1.1.1979 49/1979
Nigérijská federatívna republika
NG 2.12.1990 339/1991
Nórske kráľovstvo
NO 28.12.1979 35/1980
Poľská republika
PL 1.8.2014
21.12.1995
1.8.2014
95/1996
95/1996
212/2014 (protokol)
Portugalská republika
PT 2.11.2004 11/2005
Rakúska republika
AT 12.2.1979 48/1979
Republika Srí Lanka
LK 19.6.1979 132/1979
Rumunsko RO 29.12.1995 105/1996
Ruská federácia
RU 1.5.1997 31/1998
Singapurská republika
SG 12.6.2006 381/2006
Slovinská republika
SI 11.7.2004 386/2004
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 5)
GB
20.12.1991 89/1992
Spojené štáty americké
US
30.12.1993 74/1994
Spolková republika Nemecka
DE
17.11.1983 18/1984
Spojené štáty mexické
MX 28.9.2007 429/2007
Srbsko a Čierna Hora
YU 15.10.2001 269/2002
Sýrska arabská republika
SY 27.2.2010 35/2010
Španielsko ES 5.6.1981 23/1982
Švajčiarska konfederácia
CH
23.12.1997
8.8.2012
127/1998
224/2012 (protokol)
Švédske kráľovstvo
SE 8.10.1980 9/1981
Talianska republika
IT
26.6.1984 17/1985
Tuniská republika
TN
25.10.1991 419/1992
Turecká republika 2)
TR
2.12.1999 90/2000
Turkmenistan
TM
26.6.1998 100/1999
Ukrajina
UA 22.11.1996 173/1997
Uzbecká republika
UZ 17.10.2003 444/2003
Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija

21.6.2010 258/2010
Vietnamská socialistická republika
VN 29.7.2009 296/2009

1) Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku podpísanej v Prahe 2. novembra 1981 a jej ustanovenia sa prestanú vykonávať od dátumu, keď sa začne vykonávať táto zmluva v súlade s ustanoveniami odseku 2 (vyhláška č. 99/1983 Zb.).

2) Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení MZV SR č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - čiastka č.73/2000 na str. 2364.

3) Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na "pevninskú Čínu". V osobitných administratívnych oblastiach Hongkong, Macao a v provincii Taiwan sa uplatňujú samostatné daňové režimy. Hongkong, Macao a Taiwan samostatne rozhodujú o druhoch daní, daňových sadzbách a ďalších daňových záležitostiach.

4) Vo vzťahu k Mongolsku sa naďalej uplatňujú tzv. mnohostranné daňové zmluvy RVHP, t.j. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Miškovci dňa 27.5.1977 a Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Ulánbátare dňa 19.5.1978.

5) Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne: Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz "Spojené kráľovstvo" označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltar, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia.

 sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky