všetky novinkyNovinky


Energetika

Slovenská legislatíva

 • Úplné znenie zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení zákonov č. 391/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 382/2013 Z. z., 102/2014 Z. z., 321/2014 Z. z., 91/2016 Z. z., 315/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.2.2017 okrem bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1.8.2017)
 • Úplné znenie zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., 321/2014 Z. z. 391/2015 Z. z.
 • Úplné znenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákonov 99/2007 Z. z., 309/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 184/2011 Z. z., 251/2012 Z. z., 100/2014 Z. z., 321/2014 Z. z., 125/2016 Z. z., 293/2016 Z. z.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, v znení zákona č. 423/2013 Z. z. účinná od 1.1.2014
 • Úplné znenie zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 492/2010 Z. z., 558/2010 Z. z., 136/2011 Z. z., 189/2012 Z. z., 373/2012 Z. z., 30/2013 Z. z., 218/2013 Z. z., 382/2013 Z. z., 321/2014 Z. z., 173/2015 Z. z. účinné od 1.8.2015
 • Vyhláška č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby účinná od 15.11.2011
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti účinný od 1.12.2014
 • Vyhláška 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami v znení vyhlášky 435/2012 Z. z. a 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z. účinná od 1.9.2014
 • Úplné znenie zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení zákonov č. 283/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 493/2009 Z. z., 485/2010 Z. z., 546/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 189/2012 Z. z., 348/2013 Z. z., 323/2014 Z. z., 360/2015 Z. z. účinné od 1.5.2016
 • Úplné znenie zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákonov č. 667/2004 Z. z., 223/2006 Z. z., 672/2006 Z. z., 609/2007 Z. z., 378/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 53/2009 Z. z., 482/2009 Z. z., 493/2009 Z. z., 30/2010 Z. z., 492/2010 Z. z., 546/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 440/2012 Z. z., 212/2013 Z. z., 218/2013 Z. Z., 353/2013 Z. z., 323/2014 Z. z., 360/2015 Z. z. účinné od 1.5.2016

Dokumenty ÚRSO

 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2015/E o určení cien za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny na rok 2015 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2015/E o určení cien a taríf za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na rok 2015 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0044/2015/E o určení cien za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2015 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2014/E o určení cien za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny pre rok 2014 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2014/E o určení cien a taríf za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny pre rok 2014 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0106/2014/E o určení cien za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2014 pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0048/2015/E Právoplatné rozhodnutie ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2015 pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0329/2014/E o zmene tarify za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území v roku 2014. TPS2014 = 21,82 €/MWh. Zmena tarify sa uplatňuje odo dňa 20.8.2014.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0105/2014/E o cenách za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a za prevádzkovanie systému na rok 2014 pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0018/2014/E o určení ceny za výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na rok 2014
 • Výnos ÚRSO č. 2/2009, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike

Vyhlášky ÚRSO

 • Úplné znenie vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky 189/2014 Z. z., 143/2015 Z. z., 226/2015 Z. z.  účinné od 1.10.2015
 • Úplné znenie vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky 187/2014 Z. z. účinné od 1.7.2014
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, v znení zákona č. 423/2013 Z. z. účinná od 1.1.2014
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2013, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2013, ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 347/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 346/2012 o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 303/2012, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie výnimky a doklady prikladané k žiadosti.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 285/2012, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 284/2012 o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2012, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR

 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.8.2015)
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 292/2012, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny.
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 271/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete.
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 270/2012 o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike.

Prevádzkové poriadky

 • Prevádzkový poriadok prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., č. 0035/2015/E-PP (účinný od 23.12.2015)
 • Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., č. 0004/2016/E-PP (účinný od 1.4.2016)
 • Prevádzkový poriadok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., č. 0010/2014/P-PP (účinný od 15.1.2015)
 • Zmena prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., č. 0015/2016/E-PP (účinný od 31.8.2016)
 • Zmena prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., č. 0012/2015/E-PP (účinný od 1.4.2015)
 • Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., č. 0013/2014/E-PP (účinný od 3.8.2014)
 • Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., č. 0056/2014/E-PP (účinný od 18.12.2014)
 • Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., č. 0031/2014/E-PP (účinný od 9.9.2014)

Európska legislatíva

 • Smernica č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica č. 2003/54/ES
 • Smernica č. 2005/89/ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry
 • Nariadenie EP a Rady č. 714/2009/ES o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny
 • Nariadenie EP a Rady č. 713/2009/ES, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky