všetky novinkyNovinky


Neziskové organizácie

 • Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • Úplné znenie zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., 335/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 8/2010 Z. z., 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 5/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 272/2015 Z. z.,  354/2015 Z. z., 91/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.7.2016)
 • Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky 5/2012 Z. z.
 • Úplné znenie zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 445/2008 Z. z., 478/2009 Z. z., 352/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 272/2015 Z. z., 91/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.7.2016)
 • Úplné znenie zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 547/2011 Z. z., 352/2013 Z. z., 162/2014 Z. z., 272/2015 Z. z., 91/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.7.2016)
 • Úplné znenie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., 513/1991 Zb., 62/1993 Z. z., 274/2009 Z. z., 91/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.7.2016)
 • Úplné znenie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Úplné znenie zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., 568/2008 Z. z., 266/2010 Z. z., 181/2014 Z. z., 54/2015 Z. z., 131/2015 Z. z., 272/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 91/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.7.2016)
 • Úplné znenie zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74 zo 14. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrení č. MF/24485/2008-74, MF/10294/2009-74, MF/25238/2009-74, MF/25000/2010-74, MF/26582/2011-74, MF/17613/2013-74, MF/22612/2014-74, č. MF/19760/2015-74 (nadobúda účinnosť 1.1.2016)
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrení č. MF/24101/2008-74, MF/10154/2009-74, MF/25454/2009-74, MF/25065/2010-74, MF/26567/2011-74, MF/17694/2013-74, MF/15523/2014-74, MF/18451/2015-74 (nadobúda účinnosť 1.1.2016)
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrení č. MF/27210/2011-74, MF/22612/2012-74, MF/17695/2013-74, MF/19751/2015-74 (nadobúda účinnosť 1.1.2016)
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrení č. MF/24485/2008-74, MF/25238/2009-74, MF/24033/2011-74 a MF/22603/2012-74 účinné od 31.12.2012


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky