všetky novinkyNovinky


Správa daní

 • Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení zákona č. 331/2011 Z. z., 332/2011 Z. z., 384/2011 Z. z., 546/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 91/2012 Z. z., 235/2012 Z. z., 246/2012 Z. z., 440/2012 Z. z., 218/2013 Z. z., 435/2013 Z. z., 213/2014 Z. z., 218/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 361/2014 Z. z., 130/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 252/2015 Z. z., 269/2015 Z. z., 393/2015 Z. z., 447/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 298/2016 Z. z. (nadobúda účinnosť 1.1.2017)
 • Nariadenie č. 90/2015 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty (účinné od 7.5.2015)
 • Vyhláška č. 378/2011 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2011 o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášok č. 443/2013 Z. z. a 266/2014 Z. z.
 • Úplné znenie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení č. 465/2008 Z. z., 504/2009 Z. z., 494/2010 Z. z., 331/2011 Z. z., 440/2012 Z. z., 361/2013 Z. z., 218/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 35/2015 Z. z., 130/2015 Z. z ., 359/2015 Z. z.
 • Oznámenie MF SR č. MF/17164/2006-71 o uverejnení odporúčaného tlačiva žiadosti o vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou podľa článku 13 odsek 2 Smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov z 3. júna 2003
 • Oznámenie MF SR č. MF/8215/2005-71 o vydaní vzoru tlačiva "Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovníkovi členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu"
 • Pokyn MF SR č. MF/017181/2005-7, ktorým sa ustanovujú podrobnosti postupu pri uplatňovaní § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 2 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na smernicu Rady Európskej únie č. 2003/48/ES zo dňa 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov
 • Oznámenie MF SR č. MF/15520/2004-71 o určení miestnej príslušnosti správcu dane podľa § 3 ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie MF SR č. 21098/2001-71 k zákonu č. 493/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie MF SR č. 15579/2000-71 k zákonu č. 240/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie MF SR č. 16458/1999-71 z 30. decembra 1999 k zákonu č. 367/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky