všetky novinkyNovinky


Účtovníctvo

  • Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákonov č. 562/2003 Z. z., 561/2004 Z. z., 518/2005 Z. z., 688/2006 Z. z., 198/2007 Z. z., 540/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 378/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 567/2008 Z. z., 61/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 486/2010 Z. z., 547/2011 Z. z., 440/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 333/2014 Z. z., 130/2015 Z. z., 423/2015 Z. z., 125/2016 Z. z. účinné od 1.7.2016
  • Úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákonov č. 264/1992 Zb., 600/1992 Zb., 27/1993 Z. z., 278/1993 Z. z., 249/1994 Z. z., 106/1995 Z. z., 171/1995 Z. z., 58/1996 Z. z., 317/1996 Z. z., 373/1996 Z. z., 11/1998 Z. z., 127/1999 Z. z., 263/1999 Z. z., 238/2000 Z. z., 147/2001 Z. z., 500/2001 Z. z., 426/2002 Z. z., 510/2002 Z. z., 526/2002 Z. z., 530/2003 Z. z., 432/2004 Z. z., 315/2005 Z. z., 19/2007 Z. z., 84/2007 Z. z., 657/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 429/2008 Z. z., 454/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 276/2009 Z. z., 487/2009 Z. z., 492/2009 Z. z., 546/2010 Z. z., 193/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 197/2012 Z. z., 246/2012 Z. z. , 440/2012 Z. z., 9/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 357/2013 Z. z., 87/2015 Z. z., 117/2015 Z. z., 172/2015 Z. z., 361/2015 Z. z., 389/2015 Z. z., 125/2016 Z. z. účinné od 1.7.2016
  • Úplné znenie nariadenia č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia č. 303/2014 Z. z. účinné od 1.1.2015

Opatrenia MF SR (účtovná jednotka ich povinne dodržiava, pretože ich vydanie je oznamované v Zbierke zákonov)

  • Úplné znenie opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení Opatrenia č. 25167/2003-92, Opatrenia č. MF/10069/2004-74, Opatrenia č. MF/26670/2005-74, Opatrenia č. MF/25814/2006-74, Opatrenia č. MF/16317/2007-74, Opatrenia č. MF/23535/2008-74, Opatrenia č. MF/10531/2009-74, Opatrenia č. MF/26312/2009-74, Opatrenia č. 15653/2010-74, Opatrenia č. MF/25822/2010-74, Opatrenia č. MF/27262/2011-74, Opatrenia č. MF/17922/2013-74, Opatrenia č. MF/23635/2014-74 (nadobúda účinnosť 31.12.2014 okrem bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2015)
  • Úplné znenie opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia MF/19926/2015-74 účinné od 1.1.2016
  • Opatrenie č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

 

  • Opatrenie MF SR č. MF/17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia č. MF/18900/2008-74 účinné od 1.10.2008
  • Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia č. MF/18008/2014-74 účinné od 31.12.2014


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky