all newsNews


Účtovná závierka, Daň z pridanej hodnoty, Daň z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka, Daň z pridanej hodnoty, Daň z príjmov
Termín: 26.1.2010
Prednášajúci:
 • Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR
 • Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR
 • Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR
Program:

Účtovná závierka

 • Aktuálne zmeny v účtovníctve podnikateľov pri zostavovaní účtovnej závierky.
 • Uzávierkové práce, oceňovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a osobitosti po prechode na euro.
 • Účtovná závierka za rok 2009, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.
 • Zverejňovanie účtovnej závierky a zmeny v povinnosti auditu účtovnej závierky.


Daň z pridanej hodnoty

 • Nové pravidlá na určenie miesta dodania služieb, dve všeobecné pravidlá, osobitné pravidlá pre vybrané služby.
 • Nová úprava vzniku daňovej povinnosti pri cezhraničných službách, pri opakovaných a čiastkových službách.
 • Registrácia pre daň a prideľovanie IČ DPH zdaniteľným osobám, ktoré nie sú platiteľmi dane a dodávajú alebo prijímajú služby z/do iného členského štátu EÚ.
 • Súhrnný výkaz o dodávkach tovarov a služieb
 • Dodávky tovarov a služieb pre osoby blízke a základ dane ako trhová hodnota.
 • Odpočítanie dane pri pohonných látkach pri uplatnení paušálnych výdavkov podľa zákona o dani z príjmov.
 • Zrušenie zákazu odpočítavania dane pri osobných automobiloch kategórie M1.
 • Nové pravidlá pre vrátenie dane z iného členského štátu EÚ - elektronický systém.
 • Nový vzor daňového priznania


Daň z príjmov

 • Zmeny v zákone č. 595/2003 Z.z. v priebehu roku 2009 a k 1.1.2010.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, nové tlačivo daňového priznania pre rok 2009.
 • Zmeny v lehotách na podanie daňového priznania k dani z príjmov.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK