all newsNews


Podnikové kombinácie, odpisy, lízing

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Podnikové kombinácie, odpisy, lízing
Termín: 5.5.2010
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:

Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku a zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2010

  • Hmotný majetok a nehmotný majetok (zriaďovacie výdavky), iný majetok, majetok vylúčený z odpisovania, odpisové metódy, odpisový plán, rozdiely v uplatňovaní účtovných a daňových odpisov.
  • Obstaranie a ocenenie hmotného a nehmotného majetku - obstarávacia cena, vstupná cena, stanovanie obstarávacej ceny v účtovníctve a vstupnej ceny daňovej pri darovaní hmotného majetku.
  • Zatriedenie do odpisovaných skupín, metódy daňového odpisovania, postup pri uplatňovaní rovnomernej a zrýchlenej metódy po preradení do nižšej odpisovej skupiny na základe prílohy č. 1 platnej od 1.3.2009,odpisovanie prenajatého majetku, technického zhodnotenia, hmotného majetku obstaraného z dotácií. Spôsob vyradenia majetku z používania - zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku uznaná za daňový výdavok, zmarené investície, vyvolané investície.

Finančný prenájom, predčasné ukončenie zmluvy, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu
Zmeny v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku od 1.3.2009 - zvýšenie hranice pre zaradenie do odpisového majetku, komponentné odpisovanie hmotného majetku, zmeny v zaradení hmotného majetku do odpisových skupín, odpisovanie hmotného majetku od roku 2009 pri uvedení do skúšobnej prevádzky.
Zmeny schválené od 1.1.2010 so zameraním na problematiku podnikových kombinácií:
a) kúpa a predaj podniku
Ocenenie majetku reálnou hodnotou , zahrnutie do základu dane predávajúceho opravných položiek vytvorených k jednotlivým druhom majetku (hmotnému, nehmotnému, finančnému, pohľadávkam, zásobám), daňové posúdenie vytvorených rezerv u predávajúceho a následne u kupujúceho, odpisovanie hmotného a nehmotného majetku, zahrnovanie do základu dane goodwillu, odpočítavanie daňovej straty.
b) vklad podniku alebo jeho časti do obchodnej spoločností
Ocenenie majetku reálnou hodnotou alebo pôvodnou daňovou hodnotou, zahrnutie do základu dane opravných položiek vytvorených k jednotlivým druhom majetku (hmotnému, nehmotnému, finančnému, pohľadávkam, zásobám), daňové posúdenie rezerv vytvorených u vkladateľa a následne u príjemcu vkladu, odpisovanie hmotného a nehmotného majetku, zahrnovanie do základu dane goodwillu a oceňovacích rozdielov z kapitálových účastí, odpočítavanie daňovej straty.
c) rozdelenie, zlúčenie, splynutie obchodných spoločností
Ocenenie majetku reálnou hodnotou alebo pôvodnou daňovou hodnotou, zahrnutie do základu dane opravných položiek vytvorených k jednotlivým druhom majetku (hmotnému, nehmotnému, finančnému, pohľadávkam,zásobám),daňové posúdenie rezerv u zrušovanej spoločnosti a následne u právneho nástupcu, odpisovanie hmotného a nehmotného majetku, zahrnovanie do základu dane goodwillu a oceňovacích rozdielov z ocenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení , odpočítavanie daňovej straty.

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK