all newsNews


Účtovná závierka, daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka, daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
Termín: 8.12.2010
Prednášajúci:
 • Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR
 • Ing. Daniela Miháliková, Daňové riaditeľstvo SR
Program:

Účtovná závierka 2010

 • Právne predpisy upravujúce individuálnu účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva (účtovnú závierku) zostavovanú za rok 2010.
 • Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, cudzia mena

- oceňovanie, správnosť účtovania a upozornenie na legislatívne zmeny účtovania,
- niektoré nadväznosti na daň z príjmov.

 • Povinnosti účtovných jednotiek súvisiacich so zostavením účtovnej závierky

- inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania,
- časové a vecná súvislosť s účtovným obdobím; časové rozlíšenie nákladov a výnosov, tvorba rezerv,
- oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; reálna hodnota, tvorba a zúčtovanie opravných položiek,
- závierkové účtovné prípady a upravujúce účtovné prípady účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov.

 • Zostavenie účtovnej závierky; súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.
 • Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky, zverejňovanie účtovnej závierky.


Daňové priznanie

 • Zmeny v roku 2010
 • Nové tlačivo daňového priznania pre daň z príjmov
 • Náplň jednotlivých riadkov daňového priznania s praktickými príkladmi
 • Informácie o zmenách pre rok 2011


Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK