all newsNews


Účtovná a daňová závierka 2010 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná a daňová závierka 2010 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov)
Termín: 13.1.2011
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Pastierik, audítor a daňový poradca

Program:

Účtovná závierka 2010 - podvojné účtovníctvo

 • Prehľad právnych predpisov, zmeny a ich vplyv na účtovnú závierku.
 • Bilančná kontinuita, zúčtovanie VH za minulý rok.
 • Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania - výstupy.
 • Nezávislosť účtovného obdobia - časové rozlíšenia a nevyfakturované dodávky.
 • Preceňovanie (zásada reálnej hodnoty) ku dňu účtovnej závierky.
 • Splatná daň, odložená daň - výpočet a jej účtovanie.
 • Poznámky - tretia náročná súčasť účtovnej závierky.
 • Ďalšie povinnosti - audit, výročná správa, zverejňovanie, konsolidácia.
 • Najčastejšie chyby podľa jednotlivých účtových tried.
 • Rámcové informácie o pripravovaných novelách účtovných predpisov 2011.

Daňová závierka 2010 - právnické osoby

 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo DP.
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami (OP, odpis, predaj).
 • Špecifiká nedaňových opravných položiek (napr. k zásobám).
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve - daňovo uznané rezervy.
 • Špecifiká nedaňových rezerv (napr. na odmeny, na zľavy).
 • Strata z predaja súvahových položiek.
 • Položky podmienené zaplatením.
 • Termín podania DP, platenie preddavkov.
 • Rámcové informácie o pripravovaných novelách daňových predpisov 2011.
 • Diskusia - otázky a odpovede k témam školenia.
Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK