all newsNews


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov
Termín: 27.1.2011
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR

Program:

1. Právne predpisy upravujúce individuálnu účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva
(účtovnú závierku) zostavovanú za rok 2010.
2. Oceňovanie majetku, záväzkov, cudzia mena, upozornenie na legislatívne zmeny účtovania.
3. Povinnosti účtovných jednotiek súvisiacich so zostavením účtovnej závierky

  • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania,
  • časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím; časové rozlíšenie nákladov a výnosov,tvorba rezerv,
  • oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka;
  • reálna hodnota, tvorba a zúčtovanie opravných položiek,
  • závierkové účtovné prípady a upravujúce účtovné prípady účtované ku dňu, ku ktorému
  • sa zostavuje účtovná závierka,
  • splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov.

4. Zostavenie účtovnej závierky; súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.
5. Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky, zverejňovanie účtovnej závierky.
6. Prehľad zmien v účtovníctve podnikateľov od 1.1.2011

  • zákazková výroba u zhotoviteľa,
  • zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj,
  • obstaranie nehnuteľnosti za účelom ďalšieho predaja.
Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK