all newsNews


Medzinárodné zdaňovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Medzinárodné zdaňovanie
Termín: 12.4.2011
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, Daňové riaditeľstvo SR, odbor metodiky daní

Program:
  • Posudzovanie Rezidencie - význam určenia rezidencie, definícia pojmu daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, posudzovanie daňovej rezidencie osôb z nezmluvných štátov, posudzovanie daňovej rezidencie osôb zo zmluvných štátov, aplikácia článku 4 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku, potvrdenie o daňovej rezidencii.
  • Spôsob zdaňovania príjmov nerezidentov - postup pri zdaňovaní nerezidentov, posudzovaniezdaniteľnosti príjmu, spôsob vysporiadania daňovej povinnosti nerezidentov (daň vyberaná zrážkou, daňové priznanie - zabezpečenie dane), definícia pojmu platiteľ dane, registračná povinnosť a zodpovednosť platiteľa dane, potvrdenie o zaplatení dane pre nerezidentov.
  • Príjmy zo závislej činnosti (riešenie prípadových štúdií) - aplikácia článku 15 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o kapitály, definícia príjmov zo závislej činnosti v súlade s § 5 zákona o dani z príjmov, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v zahraničí, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, medzinárodný prenájom pracovných síl, úprava Komentára Modelovej zmluvy k článku 15 ods. 2 - koncept "ekonomického zamestnávateľa (aktualizácie Komentára k Modelovej daňovej zmluve OECD o príjmoch a o majetku v roku 2010).
  • Zdaňovanie licenčných poplatkov (pasívne príjmy) - zdaňovanie licenčných poplatkov podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov vrátane poslednej novely zákona o dani z príjmov č. 548/2010 Z.z., implementácia Smernice Rady 2003/49/ES (zdaňovanie úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov) do zákona o dani z príjmov, dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (zdaňovanie príjmu z úspor, dividend, licenčných poplatkov), aplikácia zmlúv na zdaňovanie príjmov plynúcich z transakcii realizovaných v telekomunikáciách (aktualizácie Komentára k Modelovej daňovej zmluve OECD o príjmoch a o majetku v roku 2010), prezentácia vzorových príkladov.
Harmonogram:
Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:
Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK