all newsNews


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
Termín: 12.1.2012
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií SR,
Ing. Daniela Miháliková, Daňové riaditeľstvo SR

Program:

Účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2011

 • Stručne o zmenách v účtovníctve podnikateľov, niektoré špeciálne účtovné prípady
 • Účtovné operácie z dôvodu zostavenia účtovnej závierky
 • Zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, identifikácia  inventarizačných rozdielov
 • Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovníctva, vecná a časová súvislosť účtovného obdobia
 • Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovnej závierke
 • Závierkové  účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
 • Splatná daň z príjmov, odložená daň z príjmov
 • Nové výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát, nové požiadavky na uvádzanie informácií v poznámkach
 • Povinnosti zverejnenia účtovnej závierky, overenie účtovnej závierky audítorom
 • Informácia o novelách platných od 1.1.2012; o registri účtovných závierok, pokuty za  účtovníctvo

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2011

 • Výsledok hospodárenia pred zdanením
 • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia  (kurzové rozdiely, spotreba pohonných látok, pohľadávky, opravné položky, rezervy, odpisy hmotného majetku .....)
 • Položky znižujúce výsledok hospodárenia (príjmy oslobodené od dane,  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane...)
 • Položky odpočítateľné od základu dane (daňová strata)
 • Výsledná daň z príjmov 
 • Určenie výšky preddavkov na daň
 • Poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • Zmeny účinné od 1.1.2011
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:40 pokračovanie prednášky
13:40 - 13:55 prestávka, občerstvenie
13:55 - 16:00 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 50.00 €
Poplatok bez DPH: 41.67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK