all newsNews


Zákon o správe daní č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) účinný od 1.1.2012

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon o správe daní č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) účinný od 1.1.2012
Termín: 19.1.2012
Prednášajúci:

Ing. Eva Ivaničová, dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti správy daní ako metodik. Od roku 2007 pracuje na Ministerstve financií SR na odbore správy daní. Bola členkou pracovnej skupiny legislatívneho návrhu daňového poriadku a ďalších návrhov zákonov, ktoré patria do kompetencie odboru správy daní.

Ing. Božena Jurčíková, dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty. Posledných 10 rokov pracovala na ministerstve financií, na odbore priamych daní a správy daní. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov,  zákona o správe daní a daňového poriadku. Toho času pracuje v daňových orgánoch.

Program:

Seminár je určený pre podnikateľov ako aj pre nepodnikateľov a správcov dane vrátane samosprávy.

Podrobnejšie o novom zákone o správe daní, t. j. daňovom poriadku sa dozviete už na seminári, čím predídete včas procesným chybám, lebo chybiť znamená platiť sankcie.

 • Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "daňový poriadok") s účinnosťou od 1. januára 2012.
 • Daňový poriadok nahradí doteraz platný zákon o správe daní (zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov), ktorý je účinný do 31. decembra 2011.
 • Ide o nový procesný zákon v oblasti správy daní a poplatkov, ktorým sa riadi tak správca dane (daňový úrad, colný úrad a obec) ako aj podnikatelia a aj nepodnikatelia a neziskový (tretí) sektor.
 • V daňovom poriadku dochádza k podstatným legislatívnym úpravám predovšetkým v oblasti registračnej povinnosti daňových subjektov, oznamovacej povinnosti daňových subjektov, v oblasti výkonu daňovej kontroly, dokazovania, práv a povinností daňového subjektu pri daňovej kontrole, v oblasti vyrubovacieho konania správcu dane v porovnaní s doteraz platným postupom pri výkone daňovej kontroly, dokazovania a vyrubovacieho konania tak pre správcu dane ako aj pre kontrolovaný daňový subjekt.
 • Informácia k Vyhláške MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane nadväzne na § 55 ods. 4 daňového poriadku - účinnosť od 1. januára 2012.
 • Informácia k čl. II zákona č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým boli do zákona o dani z príjmov zapracované ustanovenia o registračnej a oznamovacej povinnosti daňovníka k dani z príjmov, ďalej postup podávania hlásení, prehľadu k dani z príjmov zo závislej činnosti a ďalších ustanovení zo zákona po správe daní - účinnosť od 1. januára 2012.
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK