all newsNews


Medzinárodné zdaňovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Medzinárodné zdaňovanie
Termín: 14.8.2012
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková

Program:

Spôsob zdaňovania príjmov nerezidentov - postup pri zdaňovaní nerezidentov, posudzovanie zdaniteľnosti príjmu, spôsob vysporiadania daňovej povinnosti nerezidentov (daň vyberaná zrážkou, daňové priznanie - zabezpečenie dane), definícia pojmu platiteľ dane, registračná povinnosť a zodpovednosť platiteľa dane, potvrdenie o zaplatení dane pre nerezidentov

Zdaňovanie pasívnych príjmov - dividend, úrokov a licenčných poplatkov

  • zdaňovanie dividend, úrokov a licenčných poplatkov podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov vrátane poslednej novely zákona o dani z príjmov č. 548/2010 Z. z.,
  • implementácia Smernice Rady 2003/49/ES (zdaňovanie úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov) do zákona o dani z príjmov,
  • dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (zdaňovanie príjmu z úspor, dividend, licenčných poplatkov),
  • aktualizácia Komentára k článku 12 "Licenčné poplatky Modelovej daňovej zmluve OECD o príjmoch a o majetku,

Zdaňovanie umelcov a športovcov - vysvetlenie princípov zdaňovania umelcov a športovcov podľa článku 17 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku a v kontexte pripravovanej úpravy Komentára k Modelovej daňovej zmluve OECD o príjmoch a o majetku; vysvetlenie základného princípu zdaňovania predmetných príjmov, definícia pojmu "umelec" a "športovec",  kvalifikácia príjmov plynúcich športovcom a umelcom vo forme licenčných poplatkov, honorárov z reklamy, zo sponzorstva; spôsob zdaňovania predmetných príjmov podľa zákona o dani z príjmov

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK