all newsNews


Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Termín: 11.-12.7.2013
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová, Ministerstvo financií SR, oddelenie priamych daní
Ing. Ľubica Sekerková, Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

Program:

1. deň

Daň z príjmov fyzických osôb

 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a jeho novely účinné od 1.1.2013
 • Predmet dane z príjmov FO, príjmy vylúčené z predmetu dane, predmet dane u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Zaradenie príjmov a ich vymedzenie
 • Vybrané príjmy oslobodené od dane - nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, podielové listy
 • Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
 • obchodný majetok
 • daňová evidencia
 • špecifické vyčíslenie základu dane FO u daňovníkov, ktorí vedú JÚ - dotácie, úprava základu dane pri skončení podnikania
 • vybrané daňové výdavky - výdavky na stravné zamestnancov a vlastné stravovanie podnikateľov, spotreba PHL
 • Platenie preddavkov na daň,
 • Nezdaniteľné časti základu dane na rok 2013, daňový bonus
 • Informácia k pripravovanej novele a daňovým priznaniam za rok 2013
 • Diskusia

2.deň

Daň z príjmov právnických osôb

 • Všeobecné pojmy u právnických osôb (predmet dane, špecifický premet dane neziskových organizácií, zdaniteľný príjem, základ dane, daňová strata, daňovník s obmedzenou a s neobmedzenou daňovou povinnosťou, finančný prenájom (§2,12 ZDP)
 • Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§12 ods.7), príjmy oslobodené od dane  (§13) , príjmy nezahrnuté do základu dane (§17 ods.3) s praktickými príkladmi - všetky príjmy, ktoré nepodliehajú zdaneniu
 • Príjmy podliehajúce zdaneniu u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, zrážková daň a zabezpečenie dane a rozdiel medzi nimi v daňovej praxi (§16,§ 43 a § 44 )
 • Všeobecné a špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane so zameraním na právnické osoby, podnikové kombinácie a ich dopad na ZD (§14, §17 a §17 a/ až e/ )
 • Daňové a nedaňové výdavky (výdavky na sociálne a zdravotné účely, odpis a predaj pohľadávok, DPH zo zahraničia, výdavky na reklamu  a pod. §19 a §21)
 • Daňové uznané rezervy a opravné položky a ich dopad na základ dane v konkrétnych príkladoch (§20 )
 • Všetko o odpisoch DHM a DNM (§22 až §29 )
 • Odpočet daňovej straty (§30)
 • Špecifiká zdaňovacích období daňovníkov v kalendárnom a hospodárskom roku, v konkurze, likvidácii, pri zlúčení, splynutí a rozdelení, zdaňovacie obdobia stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (§41 a §49), spôsoby predlženia lehoty na podanie DP od 1.1.2013 a od 1.1.2014. Registračné a oznamovacie povinnosti PO ( §49a)
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb a ich špecifiká, predpokladané zmeny od r. 2014 (§42)
 • Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia (§45), minimálna výška dane (§46) a ich vplyv na vyplnenie daňového priznania PO, zaokrúhľovanie (§47)
 • Zmeny v podielovej dani venovanej vybraným prijímateľom (§50 a §52i )
 • Diskusia 
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 98.00 €
Poplatok bez DPH: 81.67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK