all newsNews


Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Termín: 17.-18.7.2014
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová, Ministerstvo financií SR, oddelenie priamych daní
Ing. Ľubica Sekerková, Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

Program:

1. deň - právnické osoby

 • Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO v aktuálnom znení od 1.1.2014
 • Základ dane, predmet dane a iné všeobecné pojmy; príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§12 ods.7); príjmy oslobodené od dane  (§ 13) ; príjmy nezahrnuté do základu dane (§17 ods.3) u právnických osôb
 • Príjmy podliehajúce zdaneniu u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, zrážková daň a zabezpečenie dane a rozdiel medzi nimi v daňovej praxi (§ 16,§ 43 a § 44 ) so zásadnými zmenami platnými od 1.1.2014
 • Všeobecné a špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane so zameraním na právnické osoby (§ 14, § 17 a § 17 a/ až e/ )
 • Daňové a nedaňové výdavky (odpis a predaj pohľadávok ako daňový výdavok, výdavky na pracovné s sociálne účely, výdavky na reklamu, opravné položky  a rezervy ako DV, finančný a operatívny prenájom s konkrétnymi príkladmi a iné.( §19 a § 21)
 • Odpisy   DHM a DNM  ako daňové výdavky, prerušenie odpisovania (§ 22 až § 29 )
 • Odpočet daňovej straty (§30) - zásadné zmeny od 1.1.2014, odpočet straty v hospodárskom roku
 • Špecifiká zdaňovacích období daňovníkov v kalendárnom a hospodárskom roku, v konkurze, likvidácii, pri zlúčení, splynutí a rozdelení, zdaňovacie obdobia stálych prevádzkarní a OZ daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (§41 a § 49), predĺženie lehoty na podanie DP. Registračné a oznamovacie povinnosti PO ( §49a)
 • Daňová licencia právnických osôb, oslobodenia , úľavy
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb a ich špecifiká,  zmeny  od r. 2014 (§ 42)
 • Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia (§45), minimálna výška dane (§46) a ich  vplyv na vyplnenie daňového priznania PO, zaokrúhľovanie (§ 47)
 • Zmeny v podielovej dani  venovanej  vybraným prijímateľom  (§ 50 a § 52i )
 • Vzor tlačiva daňového priznania právnických osôb pre rok 2014, rozdiely v porovnaní s rokom 2013.
 • Diskusia


2. deň - fyzické osoby

 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a jeho novely účinné od 1.1.2014
 • Predmet dane z príjmov FO, príjmy vylúčené z predmetu dane, predmet dane u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Zaradenie príjmov a ich vymedzenie
 • Vybrané príjmy oslobodené od dane - nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, podielové listy
 • Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
  • obchodný majetok
  • daňová evidencia
  • vybrané daňové výdavky - výdavky na stravné zamestnancov a vlastné stravovanie podnikateľov, spotreba PHL
 • Platenie preddavkov na daň,
 • Nezdaniteľné časti základu dane na rok 2014, daňový bonus
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 98.00 €
Poplatok bez DPH: 81.67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK