all newsNews


Daňový výdavok v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňový výdavok v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov
Termín: 18.11.2014
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov, svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.

Program:

1. Základné pojmy na daňové účely (daňový výdavok, zdaniteľný príjem, základ dane, príjem...)

2. Daňová uznateľnosť výdavkov zo zmlúv s fyzickými osobami (príkazná zmluva, zmluva o dielo, nákup drobného majetku)

3. Špecifikácia daňového výdavku podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  a to najmä:

  • Odpisy majetku nadobudnutého aj bezodplatne (určenie vstupnej ceny)
  • Výdavky na používanie motorového vozidla - PHL, daň z motorových vozidiel, poistky,
  • Odpis pohľadávok
  • Škoda

4.    Zmeny v daňovej uznateľnosti výdavku od 1.1.2015 (vo väzbe na odpisovanie majetku, výdavky na používanie motorového vozidla a ostatného majetku, motorové vozidlo používané aj na súkromné účely zamestnanca)

5.    Nedaňové výdavky na účely zákona o dani z príjmov

6.    Reklama ako daňový výdavok

7.    Výdavky voči daňovníkom z nezmluvných štátov a daňová uznateľnosť výdavku.

8.    Daňový výdavok viažuci sa tvorbe opravnej položky a k rezerve (pohľad aj na rok 2015)

9.    Úprava základu dane pri vyčíslení výsledku hospodárenia (pripočítateľné a odpočítateľné položky od základu dane) a to najmä

  • Záväzky po splatnosti
  • Odpis pohľadávok
  • Kurzové rozdiely
  • Opravy chýb minulých účtovných období
  • Výdavky zahrňované do základu dane po zaplatený (porovnanie rok 2014 a 2015)

10.  Uplatňovanie daňovej straty

11.  Minimálna daňová povinnosť u fyzických osôb

12.  Daňová licencia u právnických osôb

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie

09:00 - 10:30  prednáška

10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie

10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky

12:25 - 13:10  teplý obed

13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 60.00 €
Poplatok bez DPH: 50.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Plánovač cesty

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK