all newsNews


Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO v aktuálnom znení od 1.1.2014

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na PO v aktuálnom znení od 1.1.2014
Termín: 27.11.2014
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Sekerková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

- metodička dane z príjmov

Program:
 • Základ dane, predmet dane a iné všeobecné pojmy; príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (§12 ods.7); príjmy oslobodené od dane  (§ 13) ; príjmy nezahrnuté do základu dane (§17 ods.3) u právnických osôb
 • Príjmy podliehajúce zdaneniu u daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, zrážková daň a zabezpečenie dane a rozdiel medzi nimi v daňovej praxi (§ 16,§ 43 a § 44 ) so zásadnými zmenami platnými od 1.1.2014
 • Všeobecné a špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane so zameraním na právnické osoby (§ 14, § 17 a § 17 a/ až e/ )
 • Daňové a nedaňové výdavky (odpis a predaj pohľadávok ako daňový výdavok, výdavky na pracovné s sociálne účely, výdavky na reklamu, opravné položky  a rezervy ako DV, finančný a operatívny prenájom s konkrétnymi príkladmi a iné.( §19 a § 21)
 • Odpisy   DHM a DNM  ako daňové výdavky, prerušenie odpisovania (§ 22 až § 29 )
 • Odpočet daňovej straty (§30) - zásadné zmeny od 1.1.2014, odpočet straty v hospodárskom roku
 • Špecifiká zdaňovacích období daňovníkov v kalendárnom a hospodárskom roku, v konkurze, likvidácii, pri zlúčení, splynutí a rozdelení, zdaňovacie obdobia stálych prevádzkarní a OZ daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (§41 a § 49), predĺženie lehoty na podanie DP. Registračné a oznamovacie povinnosti PO ( §49a)
 • Daňová licencia právnických osôb, oslobodenia , úľavy
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb a ich špecifiká,  zmeny  od r. 2014 (§ 42)
 • Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia (§45), minimálna výška dane (§46) a ich  vplyv na vyplnenie daňového priznania PO, zaokrúhľovanie (§ 47)
 • Zmeny v podielovej dani  venovanej  vybraným prijímateľom  (§ 50 a § 52i )
 • Vzor tlačiva daňového priznania právnických osôb pre rok 2014, rozdiely v porovnaní s rokom 2013
 • Informácia o návrhu novely ZDP účinnej od 1.1.2015
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK