all newsNews


Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Termín: 14.5.2015
Prednášajúci:

Ing. Božena Jurčíková

- Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov  predovšetkým v oblasti  metodiky  dane z príjmov  a správy daní   a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko   Žilina do konca roku  2000.  Posledných 10 rokov, do konca roku 2010  pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní). Spolupracovala na príprave  legislatívnych návrhov  zákona o dani z príjmov,  zákona o správe daní a daňového poriadku. Toho času pracuje  v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

- Je spoluautorkou komentára k daňovému poriadku  vydaného v januári  2015  spol. PORADCA, s.r.o.,  Žilina (č. publk.8/2015)  s aktuálnym znením zákona k 1. 1.2015 a k 1.7.2015.

Program:

Seminár je zameraný na  zákon č.  563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení neskorších  predpisov (ďalej len  "daňový poriadok"), ktorý nadobudol účinnosť od  1. januára 2012  - formou prezentácie.
Ide o  procesný zákon v oblasti správy daní a poplatkov, ktorým sa  riadi tak správca dane (daňový úrad, colný úrad a obec) ako aj  podnikatelia a aj nepodnikatelia a neziskový  (tretí) sektor pri správe daní.

Získanie a zvýšenie  vedomostnej  úrovne účastníkov seminára  v oblasti správy daní  -  ako je uplatnenie  zásad správy daní, a to nielen pri správe daní,  ale aj v iných konaniach  v rámci správy daní,  počítanie a stanovenie  lehôt pri správe daní,    začatie a priebeh výkonu daňovej  kontroly a jej ukončenie,  určenie dane podľa pomôcok,   práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a  miestnom zisťovaní, dokazovanie vo vyrubovacom konaní, možnosť vypracovania čiastkového protokolu  pri  daňovej kontrole DPH,  zavedenie nového inštitútu  "záväzné stanovisko" pri dane z príjmov a DPH,    zverejňovanie zoznamov    daňových subjektov, u ktorých nastali  dôvody na zrušenie registrácie na DPH, následne ich výmaz po uplynutí ustanovenej lehoty a  po splnení podmienok, postup pri uplatnení opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane alebo druhostupňového (odvolacieho orgánu),   zverejňovanie   výšky splatnej dane  u  vybraných daňových  subjektov,  zverejňovanie daňových subjektov, ktorí  uplatnia odpočet  výdavkov na VaV zo základu dane,   spôsob a správnosť doručenia písomnosti, inštitút zastupovania daňového subjektu pred správcom dane, problematika sankčného systému za zistené  porušenia zákonov  alebo daňového poriadku ako správneho deliktu, odpustenie alebo úľavu sankcií, možnosť uplatnenia odkladu platenia daní, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, ako aj informácia k daňového exekučnému konaniu a k prechodným  ustanoveniam  daňového poriadku.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013 s praktickými príkladmi;  uplatnenie zákona sa vzťahuje tak na podnikateľov ako aj na  fyzické osoby nepodnikateľov.

  • Stručné informácie k vybraných  ustanoveniam  noviel  daňového poriadku schválených  v priebehu roka 2013-2014, s účinnosťou od 1. 1. 2015, ktoré  prinášajú nové   inštitúty   v konaní,  ktoré doteraz  daňový poriadok ani  zákon o správe daní  platný do 31.12.2011  neupravoval a pôvodné  ust.   sa spresňujú a dopĺňajú za účelom   zvýšenia  kvality  konania pri správe daní.
  • Prezentácia  daňového  poriadku  podľa  aktuálneho znenia   účinného  od 1. 1. 2015  a od      1. 7.2015  s osobitným zameraním  na oblasť výkonu daňovej  kontroly a priebeh  dokazovania  (zistení daňovej kontroly) vo vyrubovacom konaní  a súvisiace ustanovenia s  procesom daňovej kontroly.
  • Informácia k vyhláške č. 229/2014 Z. z. o rozsahu  daňových predpisov, ku ktorým je možné požiadať FR SR o záväzné stanovisko, ktoré upravuje   § 53a - 53c daňového poriadku (k zákonu o dani  z príjmov a zákonu o dani z pridanej hodnoty).
  • Informácia o pripravovanom  legislatívnom  návrhu  daňového poriadku  v priebehu roka  2015.
  • Zodpovedanie   predložených a aj vopred zaslaných  otázok k daňového poriadku a k zákonu o obmedzení platieb  v hotovosti.
  • Diskusia.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Bonus pre účastníkov seminára:

  • Prezentácia k zákonu č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti účinného  od 1. januára 2013 s praktickými príkladmi.
  • Daňový poriadok s komentárom  v aktuálnom znení od  1.1.2015 a od 1.7.2015
  • Komentár k vyhláške  o vydaní záväzného stanoviska ( vyhl. č.  229/2014 Z. z.)
  • Komentár k vybraným  novelám  daňového poriadku  z roku  2013 a 2014 (z. č. 435/2013 Z. z., z. č. 218/2014 Z. z.,  z. č. 331/2014 Z. z. a z.č. 361/2014 Z. z.


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK