all newsNews


Vybrané problémy zákona o dani z príjmov po novele účinnej od 1.1.2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané problémy zákona o dani z príjmov po novele účinnej od 1.1.2015
Termín: 28.5.2015
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, oddelenie dane z príjmov, Ministerstvo financií SR

Program:

1. Problematika odpisovania hmotného majetku so zameraním na

 • zavedenie nových odpisových skupín a obmedzenie možnosti používať zrýchlené odpisy,
 • limitáciu vstupnej ceny osobných automobilov a nájomného za osobné automobily,
 • zrušenie zvýhodneného lízingového odpisovania,
 • limitáciu odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom,
 • limitáciu odpisov vybraných druhov hmotného majetku pri jeho predaji,
 • rozšírenie povinnosti prerušenia odpisovania hmotného majetku,
 • uplatňovanie nových pravidiel odpisovania pri majetku už odpisovanom do konca roka 2014.

2. Problematika zmien v zisťovaní základu dane pri

 • zmarenej investícii,
 • inventarizačnom prebytku odpisovaného majetku,
 • daňových výdavkoch (nákladoch) s podmienkou zaplatenia,
 • spätnom finančnom prenájme.

3. Problematika uplatňovania daňových výdavkov so zameraním na

 • zmluvné sankcie,
 • tvorbu daňovo uznanej opravnej položky k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii, resp. odpis a opätovné postúpenie takejto pohľadávky,
 • daňové výdavky súvisiace s osobnou spotrebou v nadväznosti na ich primeranosť,
 • obmedzenie daňovo uznaných rezerv,
 • reklamné a propagačné predmety - alkoholické a tabakové výrobky,
 • nové pravidlá pri zahrnovaní obstarávacej ceny zásob vyraďovaného tovaru,
 • obmedzenie výšky nepovinného členského,
 • zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie,
 • rozšírenie pravidiel transferového oceňovania aj na tuzemské závislé osoby.

4. Zavedenie podpory vedomostnej ekonomiky - tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK