all newsNews


Intrastat a intrakomunitárny obchod 2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Intrastat a intrakomunitárny obchod 2015
Termín: 7.7.2015
Prednášajúci:

JUDr. Martin Nagy

- pôsobil v colnej správe viac ako 20 rokov, kde sa špecializoval na oblasť colného dohľadu a colného konania. Od roku 2003 vykonával funkciu lektora colného inštitútu a od roku 2006 pôsobí aj pre verejnosť na témy súvisiace s predpismi finančného práva všeobecne, s colnými predpismi a s nimi súvisiacimi oblasťami (napr. duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľa, ochrana kultúrneho dedičstva, štátne hranice a schengenský priestor a pod.). V súčasnosti  prednáša aj na Fakulte verejnej správy UPJŠ.

Program:

Cieľom je oboznámenie s právnymi predpismi a pravidlami sadzobného zatrieďovania tovaru. Vysvetlenie fungovania a významu systému INTRASTAT a oboznámenie s praktickým vyplňovaním dokladov v súvislosti s obchodnými transakciami.

  • Úvod do práva Európskej únie
  • Colný sadzobník EÚ a jeho prepojenie s INTRASTATom
  • Základné pravidlá pre zatrieďovanie tovaru.
  • Vznik a zánik povinnosti vykazovania údajov do INTRASTATu.
  • Spôsob a vykazovanie údajov a podávanie výkazov pre INTRASTAT.
  • Vyplňovanie hlásení pri odosielaní/prijatí tovaru.
  • Výnimky a osobitné postupy pri vykazovaní pre určité druhy tovarov.
  • Najčastejšie chyby pri vyplňovaní hlásení INTRASTAT.
  • Opravy podaných hlásení.
  • Dôsledky neplnenia povinnosti hlásení INTRASTAT.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 96.00 €
Poplatok bez DPH: 80.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK