all newsNews


Medzinárodné zdaňovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Medzinárodné zdaňovanie
Termín: 8.9.2015
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, PhD. - vedúca Oddelenia medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Program:

  1. Aktualizácia Modelovej daňovej zmluvy Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) o príjmoch a o majetku z júla 2014 - úprava článku 17 Modelovej zmluvy OECD a Komentára k článku 17 Modelovej zmluvy OECD, ktorá sa týka podrobnejšej špecifikácii pravidiel pre zdaňovanie príjmov plynúcich umelcom a športovcom; úprava článku 10 a 11 Modelovej zmluvy OECD a Komentára k článku 10, 11 a 12 Modelovej zmluvy OECD v súvislosti s objasnením výrazu "skutočný vlastník príjmu"; úprava Komentára k článku 15 a 18 Modelovej zmluvy OECD vyplývajúca z riešenia problémov súvisiacich so zdaňovaním príjmov plynúcich zamestnancom po skončení pracovného pomeru; úprava Komentára k článku 6, 7, 8, 12, 13, 21, 23A a 23B Modelovej zmluvy OECD vyplývajúca z riešenia problémov súvisiacich so zdaňovaním príjmov plynúcich z emisných kvót
  2. Príjmy zo závislej činnosti (riešenie prípadových štúdií) - aplikácia článku 15 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o kapitály, definícia príjmov zo závislej činnosti v súlade s § 5 zákona o dani z príjmov, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v zahraničí, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, medzinárodný prenájom pracovných síl, úprava Komentára Modelovej zmluvy k článku 15 ods. 2 - koncept "ekonomického zamestnávateľa (aktualizácie Komentára k Modelovej daňovej zmluve OECD o príjmoch a o majetku v roku 2010, 2014)
  3. Dokumentačná povinnosť pre transferové oceňovanie - vymedzenie účelu, obsahu a rozsahu dokumentácie pre transferové oceňovanie; vymedzenie osôb na ktoré sa dokumentácia pre transferové oceňovanie vzťahuje; definovanie aktuálne platných Usmernení MF SR k vedeniu dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 78.00 €
Poplatok bez DPH: 65.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK