all newsNews


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2015
Termín: 14.1.2016
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

Účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva k 31.12. 2015

Účtovná závierka z pohľadu právnych predpisov

 • Zmeny v právnych predpisov upravujúcich účtovnú závierku oproti minulému roku

Postup účtovnej jednotky pri zostavení účtovnej závierky

 • Inventarizácia majetku a záväzkov - preukázateľnosť účtovníctva a posúdenie rozdielov z inventarizácie
 • Úplnosť účtovníctva - zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roka 2015, kontrola účtovných dokladov, kontrola vedenia účtovných kníh
 • Oceňovanie majetku a záväzkov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky, precenenie majetku a záväzkov, účtovanie v cudzej mene, kurzové rozdiely, cestovné náhrady, zníženie hodnoty majetku - tvorba opravných položiek, daňové opravné položky a rezervy - zmeny v posledných rokoch, finančný prenájom - zmeny v posledných rokoch
 • Účtovanie nehnuteľností - zákazková výroba, nehnuteľnosť na predaj, vyvolaná investícia, bezplatné odovzdanie inžinierskych sietí
 • Upozornenie na upravujúce závierkové operácie
 • Odložená daň z príjmov, splatná daň z príjmov, daňová licencia
 • Účtovné operácie spojené s vykazovaním v účtovnej závierke - prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, dlhodobé pohľadávky a záväzky, krátkodobé pohľadávky a záväzky

Zostavenie účtovnej závierky

 • Účtovné výkazy pre veľkostné skupiny účtovných jednotiek - mikro, malá, veľká
 • Poznámky účtovnej závierky - obsahová náplň podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek
 • Výročná správa

Zverejňovanie účtovnej závierky
Informácia o zmenách od 1.1.2016

Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30  prednáška
 • 10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
 • 10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
 • 12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK