all newsNews


Daňová a účtovná závierka 2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňová a účtovná závierka 2015 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov)
Termín: 28.1.2016
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Seminár je zameraný na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a následnú transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb  s orientovaním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu, výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a iné.

Účtovná závierka 2015 - podvojné účtovníctvo

 • Prehľad právnych predpisov, zmeny a ich vplyv na účtovnú závierku 2015.
 • Bilančná kontinuita, zúčtovanie VH za minulý rok.
 • Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania - výstupy.
 • Nezávislosť účtovného obdobia - časové rozlíšenia a nevyfakturované dodávky.
 • Spôsob zverejňovania - register účtovných závierok.
 • Ďalšie povinnosti - audit, výročná správa, konsolidácia.
 • Najčastejšie chyby podľa jednotlivých účtových tried.


Daňová závierka 2015 - právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo DP.
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami (OP, odpis, predaj).
 • Špecifiká nedaňových opravných položiek (napr. k zásobám).
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve - daňovo uznané rezervy.
 • Špecifiká nedaňových rezerv (napr. na overenie, zostavenie UZ, odmeny, na zľavy).
 • Položky podmienené zaplatením (napr. sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty a iné).
 • Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov od 1. 1. 2015 (napr. zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, strata z predaja zásob, nove pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zmeny odpisov a iné).
 • Spôsob umorovania daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP.
 • Termín  podania DP, platenie preddavkov.
 • Zmeny v tlačive daňového priznania 2015.
 • Diskusia - otázky a odpovede k témam školenia.
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30  prednáška
 • 10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
 • 10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
 • 12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK