all newsNews


Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Termín: 15.4.2016
Prednášajúci:

Ing. Božena Jurčíková

- dlhoročná pracovníčka daňových orgánov  predovšetkým v oblasti  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty. Posledných 10 rokov pracovala na  Ministerstve financií SR, na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní); spolupracovala na príprave  legislatívnych návrhov  zákona o dani z príjmov,  zákona o správe daní a daňového poriadku.  Od roku 2011 pracuje na finančnom riaditeľstve ako daňový špecialista so  zameraním na  daň z príjmov PO  a daňový poriadok.

Program:

Seminár je zameraný na  zákon č.  563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len  "daňový poriadok"), ktorý nadobudol účinnosť od  1. januára 2012   s účinnosťou  od 1.1.2016.

 • Informácia k novelám daňového poriadku  účinné v priebehu roka 2015 a od  1.1.2016
 • Praktické príklady  nového spôsobu výpočtu pokuty za podanie dodatočného daňového priznania na skutočnosti, ktoré vznikli  od  1.1.2016
 • Seminár  k daňovému poriadku zahŕňa  aj informácie  k vybraným ustanoveniam daňového poriadku, napr.
  • vybrané a všeobecné ustanovenia daňového poriadku: predmet a rozsah pôsobnosti daňového poriadku, základné pojmy, základné zásady správy daní, miestna a vecná príslušnosť, zastupovanie;
  • nové ustanovenia zákona - napr. používanie jazyka pri správe daní, elektronické služby, nulitné rozhodnutie, osobný účet daňového subjektu;
  • elektronické doručovanie  písomností správcovi dane a vypustené ustanovenia zo zákona - napr. registračná povinnosť, úrok z omeškania v prospech  daňového  subjektu, sťažnosť, úkony zabezpečujúce priebeh a účel správy daní: zápisnica a úradný záznam, dožiadania, nazeranie do spisov, dokazovanie, počítanie lehôt, doručovanie písomností;
  • daňová  kontrola  vrátane: postupu pri daňovej kontrole, priebeh a ukončenie daňovej kontroly, protokol, lehota na vykonanie daňovej kontroly, práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole, určenie dane podľa pomôcok,   možnosť vyhotovenia čiastkového protokolu pri kontrole DPH;
  • dokazovanie  pripomienok a dôkazov predložených  daňovým subjektom  vo vyrubovacom konaní po ukončení daňovej kontroly;
  • záväzné stanovisko;
  • informácia k zverejňovaniu zoznamov daňových subjektov, daňových dlžníkov, platiteľov dane
  • zánik práva vyrubiť daň:, jej predĺženie  po splnení ustanovenej podmienky;
  • sankčný systém daňového poriadku  - správne delikty, pokuty, úrok z omeškania
  • prechodné ustanovenia.
 • Diskusia a zodpovedania  predložených  otázok  k daňovému poriadku
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK