all newsNews


INTRASTAT - aktuálne pre rok 2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: INTRASTAT - aktuálne pre rok 2016
Termín: 7.6.2016
Prednášajúci:

JUDr. Martin Nagy

- pôsobil v colnej správe viac ako 20 rokov, kde sa špecializoval na oblasť colného dohľadu a colného konania. Od roku 2003 vykonával funkciu lektora colného inštitútu a od roku 2006 pôsobí aj pre verejnosť na témy súvisiace s predpismi finančného práva všeobecne, s colnými predpismi a s nimi súvisiacimi oblasťami (napr. duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľa, ochrana kultúrneho dedičstva, štátne hranice a schengenský priestor a pod.). V súčasnosti  prednáša aj na Fakulte verejnej správy UPJŠ.

Program:

Cieľom seminára je získanie vedomosti, ktoré zaručí správnu orientáciu v problematike systému INTRASTAT. Účastníci sa oboznámia s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATu a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
  • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATu
  • Zmeny pre rok 2016
  • Metodika zberu štatistických údajov
  • Vznik a zánik ohlasovacej povinnosti
  • Spôsob a vykazovanie údajov a podávanie hlásení pre INTRASTAT
  • Výnimky a osobitné postupy pri vykazovaní pre určité druhy tovarov
  • Najčastejšie chyby pri vyplňovaní hlásení
  • Opravy podaných hlásení
  • Praktické príklady z aplikačnej praxe

Seminár je určený pracovníkom, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými krajinami Európskej únie, prípadne iným pracovníkom, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení  INTRASTAT.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 96.00 €
Poplatok bez DPH: 80.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK