all newsNews


Konsolidovaná účtovná závierka v príkladoch

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Konsolidovaná účtovná závierka v príkladoch
Termín: 3.11.2016
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

- audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie

Program:

Školenie je zamerané na praktické príklady, teória bude uvádzaná v rozsahu nutnom pre pochopenie modelových situácií, t. j. jednotlivých konsolidačných operácií. Štruktúra modelových situácií pozostáva zo zadania príkladu, analýzy údajov v zadaní, účtovného zobrazenia konsolidačnej operácie v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii (súvahe), resp. v konsolidovanom výkaze úplného výsledku (výkaze ziskov a strát) a zdôvodnení postupu s odkazom na daný postup v príslušnom štandarde.

Modelové situácie v počte cca 20 budú znázorňovať

  • postupy pri obstaraní podielov materskej spoločnosti ku dňu akvizície (100 % podiel, podiel menší ako 100 % a riešenie nekontrolných podielov);
  • pohyby vo vlastnom imaní po dátume akvizície;
  • akvizície v priebehu roka;
  • transakcie v rámci skupiny (predaje, prevody, pohľadávky/záväzky, dividendy);
  • ocenenie aktív a záväzkov dcérskeho podniku reálnou hodnotou, ocenenie nekontrolných podielov, goodwill/negatívny goodwill;
  • testovanie goodwillu; pridružené podniky;
  • spoločné dohody;
  • metóda ekvivalencie;
  • postupný nákup podielov;
  • zmeny v charaktere finančnej investície; zverejňovanie údajov.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 186.00 €
Poplatok bez DPH: 155.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK