all newsNews


Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov
Termín: 4.11.2016
Prednášajúci:

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

- daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka metodických komisií  SKDP pre správu daní a pre  daň z príjmov fyzických osôb,  advokátka špecializujúca sa na daňové spory, vysokoškolský pedagóg v odbore správne právo, uznávaná lektorka Akadémie daňových poradcov a  Slovenskej realitnej akadémie.

Program:

Cieľom seminára je priblížiť právnu úpravu obchodno-záväzkových vzťahov obsiahnutú v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v nadväznosti na aplikáciu predpisov z oblasti daňového práva hmotného i procesného.
Obsah seminára:

 • Pojem obchodné záväzkové vzťahy, tzv. nepomenované zmluvy, právny režim zmlúv uzatvorených v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a upravených ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku;
 • Právny úkon - pojem, náležitosti, výklad, absolútna a relatívna neplatnosť právneho úkonu a možné daňové dopady. Posudzovanie skutočného obsahu právneho úkonu správcami dane vs. právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, pojem zneužitie práva;
 • Premlčanie - pojem, dôsledky, posudzovanie premlčania istiny záväzku a úrokov, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby, premlčanie vs. zánik záväzku;
 • Odstúpenie od zmluvy a jeho právne dôsledky;
 • Zmluvná pokuta;
 • Obsah zmlúv, požiadavky na úpravu práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k otázke dokazovania pri daňovej kontrole a unesenia dôkazného bremena v daňovom konaní;
 • Niektoré vybrané zmluvy a ich daňové aspekty:
  • Nájomná zmluva (výška nájomného a možnosť "prekvalifikácie" nájomnej zmluvy na zmluvu o výpožičke, daňové dopady  zmluvných ustanovení upravujúcich opravy a technické zhodnotenia vykonané  nájomcom u nájomcu a prenajímateľa, daňový režim vzájomných kompenzácií, pojmy "nájom" a "nehnuteľnosť" z pohľadu DPH, režim "odmeny" za predčasné vzdanie sa nájmu, prevod práv a povinností z nájomnej zmluvy;
  • Kúpna zmluva vs. Zmluva o dielo ( rozlíšenie zmluvných typov, pojmy "vec, súčasť veci, príslušenstvo veci",  dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva - daňové aspekty,  vlastnícke právo k zhotovovanému dielu,  splnenie záväzku zo zmluvy o dielo z  hľadiska vzniku daňovej povinnosti, cena diela, požiadavky na zmluvu z hľadiska posudzovania paralelne vykonávaných opráv a technického zhodnotenia)
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK