all newsNews


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2016
Termín: 12.12.2016
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová

- Ministerstvo financií SR

Program:

1. Zákonné povinnosti vplývajúce na zostavenie účtovnej závierky

 • Prehľad legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva, dane z príjmov, obchodného práva

2. Prípravné práce pred zostavením účtovnej závierky

 • Inventarizácia majetku a záväzkov, tvorba a zúčtovanie opravných položiek, tvorba a použitie rezerv, kurzové rozdiely, časové rozlíšenie
 • Ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou
 • Dodržanie princípu úplnosti, správnosti, preukázateľnosti v účtovníctve, účtovné prípady súvisiace s rokom 2016
 • Splatná daň z príjmov, daňová licencia, odložená daň z príjmov
 • Pohľadávky voči subjektom v konkurze, reštrukturalizácií, úročenie pohľadávok
 • Vplyv zákona o dani z príjmov, Obchodného zákonníka, osobitosti podniku v kríze,
 • Zmeny v oblasti vymáhania pohľadávok

3. Účtovná závierka

 • K položkám súvahy a výkazu ziskov a strát, prepojené ÚJ, podielová účasť, vykazovanie podľa lehoty splatnosti, čistý obrat
 • Osobitosti mikro účtovnej jednotky, malej účtovnej jednotky, veľkej účtovnej jednotky
 • Poznámky - vypracovanie vzorových poznámok  mikro účtovnej jednotky
 • Poznámky - vypracovanie vzorových poznámok malej účtovnej jednotky
 • Štatutárny audit účtovnej jednotky
 • Zmeny obsahovej povinnosti výročnej správy
 • Ukladanie a zverejňovanie účtovnej závierky v registri účtovných závierok
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK