all newsNews


Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2016
Termín: 26.1.2017
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Seminár je zameraný na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu, výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Rámcový obsah školenia:

  • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
  • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie)
  • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dopad na daňový základ
  • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrňované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýba minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a iné)
  • Položky podmienené zaplatením (napr. sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
  • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2016 (napr. pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, platenie sponzorského v športe, odpis prenajatého majetku, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, strata z predaja zásob, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie ,vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny a iné)
  • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
  • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
  • Diskusia - otázky a odpovede k témam školenia
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK